reklama 

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztrácí motivaci pracovat

10.6.2016  •  Ekonomika  • 
čtenost 1534

Trutnov - Současným celorepublikovým trendem je stále se snižující nezaměstnanost. Koncem května bylo v našem regionu bez práce 3679 lidí. Jaké jsou v tomto směru vyhlídky do budoucna, jak obsadit volná místa pro kvalifikované pracovníky, o jaké profese mají zaměstnavatelé největší zájem…? O tom a mnohém dalším si Trutnovinky povídaly s Václavem Staňkem, ředitelem Úřadu práce (ÚP) v Trutnově.

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztrácí motivaci pracovat

Jak si vysvětlujete stále klesající nezaměstnanost?
Klesající nezaměstnanost souvisí s růstem ekonomiky v celé České republice. Všechny významné firmy stále přijímají zaměstnance na dělnické profese. Ve spolupráci s nimi pořádá ÚP výběrová řízení a firemní dny. Zájem o pracovní sílu je v našem okrese velký, zejména v dělnických profesích. Na pracovní trh v našem regionu mají výrazný vliv i sezónní práce, které se týkají oborů v gastronomii, hotelnictví, stavebnictví, lesnictví, turismu a v zemědělství.

Je to dlouhodobý trend. Bude tento vývoj pokračovat i v dalších měsících? Na čem to závisí?
Dá se předpokládat další pokles nezaměstnanosti zejména v důsledku začátku letní sezóny na horách. A závisí to na poptávce zaměstnavatelů po pracovní síle. Ta je v našem okrese velká, a to průřezem ve všech oborech.

Trutnovský region je přesto stále z hlediska nezaměstnanosti na předposledním místě v Královéhradeckém kraji. Proč?
Zaměstnanost je ovlivněna složitou geografickou polohou – na severu hraniční oblast s Polskem tvořenou Krkonošemi a v jižní a západní části pozvolný přechod do spíše zemědělské nížiny. Historicky je okres Trutnov poznamenán útlumem těžební činnosti a textilního průmyslu. V současnosti se především rozvíjí zaměstnanost v dřívějších průmyslových oblastech – Trutnov, Vrchlabí, a to v oborech elektro a strojírenských. Taky se dá říci, že je čtvrtý nejlepší v rámci kraje. A z celorepublikového hlediska je nezaměstnanost v okrese podprůměrná. Není důležitá aktuální výše, ale trend, jeho intenzita a také výchozí podmínky. Je to podhorský region, který měl poměrně nedávno nezaměstnanost dvojnásobnou, takže současný stav je obrovský úspěch.

Úřad práce má sice k dispozici více než 1000 volných pracovních míst, ale ta jsou většinou určena pouze pro kvalifikované síly, kterých je nedostatek. Máte nějaký konkrétní recept, jak tuto nepříznivou situaci vyřešit?
Volná místa, která prostřednictvím ÚP zaměstnavatelé nabízejí, poskytujeme uchazečům o zaměstnání v rámci celého kraje. V praxi to znamená, že  výběrových řízení se účastní i uchazeči ze sousedních okresů, jako jsou Náchod, Jičín i Hradec Králové. V případě, že zaměstnavatel je schopen pro začátek nabídnout ubytování, nabízí ÚP volná místa v celé republice. Nejčastěji v regionech severní Morava a severní Čechy.

Úkolem ÚP je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z naší evidence. V tomto ohledu sklízí úspěch především veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a intenzívní práce s uchazeči. V případě VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky a snáze našel stálou práci. SÚPM nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ze strany zaměstnavatelů je velký zájem o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Firmy mohou získat na zaučení pracovníků až šest miliónů korun ročně. Finanční příspěvky jsou určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců.

ÚP se také snaží uchazečům o práci zprostředkovat vhodné zaměstnání v co nejkratším čase od zaevidování, maximálně využívá současné příznivé ekonomické situace, která je charakteristická velkou poptávkou zaměstnavatelů po nových zaměstnancích.  Zároveň je potřeba, aby zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání byli co nejlépe připraveni na výkon pracovní činnosti. Zejména je důležité průběžné doplňování si kvalifikace prostřednictvím celoživotního vzdělávání.

Nedaří se ani obsazovat místa, po kterých je velká poptávka. Jde hlavně o oblast gastronomie a pohostinství. Co je toho příčinou a jak se to dá změnit?
Může to být úroveň nabízené mzdy,  náročné pracovní podmínky, směnný provoz nebo třeba krátkodobé dohody o provedení práce, které zaměstnavatelé v těchto oborech často nabízejí. Na druhou stranu je ale nutné říci, že i když ÚP upřednostňuje pracovní poměr, který zakládá účast na sociálním a důchodovém pojištění, nabízí uchazečům i taková místa, protože klient si v nich může oživit nebo získat pracovní návyky a následně si zvýšit šance na získání dlouhodobého zaměstnání.

O jaké profese mají zájem firmy v Trutnově a okolí?
Jde především o technické profese. V současné době eviduje ÚP v tomto regionu i dostatek volných míst pro uchazeče se základním vzděláním či vyučením.

Jsou v tomto ohledu v evidenci úřadu práce uchazeči?
Nezaměstnanost je 4,5 procenta, což je 3679 uchazečů. Takže ano, stále máme dostatek uchazečů, kteří jsou schopni pracovat, a ÚP je může na základě požadavků zaměstnavatelů vhodně připravit. Například prostřednictvím rekvalifikací.

Řada lidí nemá kvalifikaci. Daří se řešit jejich umístění na trhu práce?
Ano, daří. Prioritně se zaměřujeme na dlouhodobě nezaměstnané. Máme dostatek volných pracovních míst pro uchazeče se základním vzděláním či vyučením. Jde o dělnické profese ve všech významných firmách v okrese. Ale i na horách je dost volných míst v gastronomii a hotelnictví na pomocné práce. Stejná situace je v zemědělství i ve stavebních firmách.

Pro dlouhodobě nezaměstnané jsou povinná výběrová řízení. Pokud se jich odmítnou zúčastnit, mohou být vyřazeni z evidence. Kolik takových případů už jste zaznamenali?
Nejen neúčast na výběrovém řízení, ale i odmítnutí vhodného zaměstnání a  jiné formy zmaření nástupu do zaměstnání či maření spolupráce s ÚP zákon sankcionuje vyřazením z evidence. Úkolem ÚP není vyřazovat lidi z evidence, ale pomoci jim při hledání  práce. Pokud se uchazeč odmítne zúčastnit výběrového řízení, pracovník ÚP nejdříve zjišťuje, z jakého  důvodu, zda mu nebrání vážné osobní či zdravotní problémy. Pokud uchazeč nedoloží, že mu tyto důvody brání se zúčastnit, je s ním zahájeno správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Od začátku roku jsme na Kontaktním pracovišti ÚP v Trutnově takto vyřadili 28 uchazečů.

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou lidé, kteří nechtějí pracovat nebo jsou i jiné důvody, proč se pro ně těžko shání práce?
Dlouhodobě nezaměstnaní jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců. V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů o zaměstnání, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat.  Například kvůli nízké úrovni nabízené mzdy, nedostatku praxe, „zastaralé“ kvalifikaci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handikepu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Jak už bylo řečeno, úkolem ÚP je pokusit se odstranit tyto bariéry, vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči o zaměstnání z naší evidence.

Jakou péči věnuje úřad práce absolventům škol, mladistvým a lidem do třiceti let?
Mladí lidé si zasluhují pomoc při hledání uplatnění se na trhu práce. ÚP si je toho vědom a věnuje této skupině uchazečů o zaměstnání zvýšenou péči. Její podstatou je umožnit absolventům nejen získat pracovní návyky, ale také tolik potřebnou praxi.  Nástrojů a opatření, které pomáhají absolventům zvýšit jejich šance na získání práce je řada. Jako příklad můžeme uvést podporu v rámci společensky účelných pracovních míst.  Za zmínku stojí jistě i rekvalifikace a v neposlední řadě cílené poradenství, ať už v rámci Informačních a poradenských středisek nebo JOB clubů. V letošním roce také ÚP navazuje v souvislosti s Operačním programem Zaměstnanost na úspěšný projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let. Aktuálně jde v našem kraji o projekt Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji.

Je pro ně práce?
V současné době práce pro absolventy je, a to i přesto, že nemají dostatečnou praxi a životní zkušenosti. O absolventy firmy mají zájem. Už teď si mnohé firmy zadávají volné pracovní místo určené absolventům. Většina z nich, pokud práci nenajde, se přijde zaevidovat až v září. Ale i pro tyto budeme mít připraven dostatek volných pracovních míst ve všech oborech. Tato místa v současné době získává skupina našich zaměstnanců monitoringu trhu práce, která úzce spolupracuje se zaměstnavateli. Velmi pozitivní je, že roste počet mladých lidí, kteří pracují už během studia, a to značně zvyšuje jejich šance na uplatnění po dokončení školy.

A co pro lidi nad padesát roků?
ÚP podporuje zaměstnávání lidí v předdůchodovém věku prostřednictvím  rekvalifikací, veřejně prospěšných prací, individuálního poradenství nebo příspěvky na mzdy a na zřízení nebo vyhrazení společensky účelných pracovních míst. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy. Snahou je zajistit jim komplexní přípravu k tomu, aby byli schopni přizpůsobit se novým požadavkům trhu práce.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu. V budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich počet v řadách uchazečů o zaměstnání roste. Mimo jiné i kvůli předsudkům a obavám zaměstnavatelů, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem.

Na celkové situaci se často podepisuje i zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým, a to napříč oborovým spektrem.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. Navíc jde většinou o lidi, kteří už nepečují o malé děti a mohou se tak naplno věnovat kariéře. Jednou z možností, jak zvýšit šance na trhu práce je celoživotní vzdělávání. I pro tuto skupinu uchazečů eviduje ÚP na Trutnovsku dostatek pracovních příležitostí. A v současné době připravuje regionální projekt Aktivní po padesáti.

Slyšel jsem, že firmy v Trutnově nabízejí svým zaměstnancům tisícové částky, pokud se jim podaří sehnat dalšího zaměstnance. Máte o tom nějaké informace?
Je pravdou, že se firmy v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Pro jejich získání jsou ochotny nabídnout například další zajímavé benefity.

Na trhu práce chybějí řemeslníci, o které se firmy perou a nabízejí jim slušné platy. Čím se dá přispět k tomu, aby mladí lidé měli o řemeslo zájem?
Propagací na školách, dobrým příkladem, přesvědčováním rodičů, obnovením dílen ve školách a podobně. ÚP může v tomto ohledu přispět, a také tak činí prostřednictvím Informačních a poradenských středisek (IPS). Ta jsou určena nejen mládeži, ale také rodičům, výchovným poradcům na školách či pedagogům. Zamířit do nich mohou všichni, kteří mají zájem o změnu profese nebo se zajímají o možnosti dalšího vzdělávání. Pokud se člověk obrátí na zaměstnance IPS, dozví se nejen to, o čem konkrétní povolání je, co musí zájemce splňovat pro jeho výkon, jaké požadavky mají zaměstnavatelé v konkrétním oboru, ale i to, kde je možné takový obor vystudovat a jaké má reálné šance, že po absolvování studia najde práci. V IPS najdou zájemci rovněž informace o jednotlivých typech škol a jejich oborech, o jejich náročnosti, požadavcích na zdravotní stav žáků a počtech přijímaných budoucích studentů. Největší část klientů tvoří žáci vycházející ze základních škol. Právě pro ně a jejich rodiče bývá výběr nejvhodnějšího oboru nesnadným úkolem a konečné rozhodnutí pak ovlivní jejich budoucí profesní i osobní život. Proto je nutné, aby je skutečně dobře promysleli. Ve hře je mnoho faktorů. K volbě povolání se mládež připravuje při vyučování, na každé škole je výchovný poradce a poradenským službám v této oblasti se věnují i další instituce. 

ÚP také pořádá burzy práce, veletrhy řemesel a další akce, na kterých se mladí lidé, jejich rodiče a široká veřejnost mohou dozvědět více o konkrétní profesi. V Trutnově proběhla ve spolupráci s Hospodářskou komorou akce Veletrh středních škol a firem, kde se prezentovaly společně odborné střední školy z našeho regionu se zaměstnavateli. Žáci, kteří tuto burzu navštívili, zároveň viděli návaznost studované školy s budoucím zaměstnavatelem a možnost svého uplatnění v daném oboru. ÚP se pravidelně účastní i setkání s výchovnými poradci ze základních škol. Právě na základní škole je nutné působit a seznamovat žáky s vhodnými obory, které mají v našem okrese uplatnění nebo jsou nedostatkové. Ve spolupráci s firmami v okrese pořádáme i exkurze do firem, především pro žáky středních škol.

Jaké oblasti, z hlediska nezaměstnanosti, jsou na tom na Trutnovsku  nejhůře a naopak nejlépe? Proč?
V současné době je na tom nejhůře region Svoboda – Pec pod Sněžkou, který je ovlivněn mezisezonou na horách. Dále region Dvorsko, kde chybí možnost zaměstnání například matek s dětmi nebo i zdravotně postižených. Nejlépe na tom je region Vrchlabsko, který je v současné době ovlivněn rozvojem společnosti Škoda Auto, závod Vrchlabí.

Pracují v trutnovském regionu cizinci? Kolik? Z jakých zemí? V jakých profesích?
Podle platných povolení k zaměstnání pracuje v okrese Trutnov na sběru ovoce, v dělnických profesích v oblasti výstavby budov, jako uklízeči či pomocní dělníci ve výrobě 94 cizinců, zejména z Ukrajiny, Turecka, Číny, USA. Dalších 1832 cizinců ze Slovenska, Polska, Bulharska, Maďarska, Moldavska, Německa, Nizozemska, Rumunska, Ukrajiny a Vietnamu nemusí mít povolení, protože jsou ze zemí Evropské unie nebo mají u nás trvalý pobyt. Tito cizinci pracují jako číšníci a servírky, recepční, obsluhy strojů, elektromechanici, zedníci, kuchaři, svářeči, pomocní pracovníci ve výrobě, dělníci v oblasti výstavby budov, lékaři, fyzioterapeuti, montážní dělníci, pomocní nekvalifikovaní dělníci nebo administrativní pracovníci. Se zaměstnaneckou kartou pracuje dvaatřicet občanů z Ukrajiny, Ruska, Thajska a Filipín, jako zubaři, lékaři, technici, řídící pracovníci, tesaři, maséři, dělníci v oblasti výstavby budov.Je problém sehnat přiměřenou práci pro romskou populaci? Jaké s ní máte zkušenosti?
ÚP nesleduje, a ani nemůže sledovat uchazeče podle jednotlivých národností. Pokud budeme hovořit obecně o příslušnících národnostních menšin, platí, že mají ztíženou šanci najít odpovídající zaměstnání, částečně kvůli předsudkům zaměstnavatelů, částečně i kvůli sociokulturním rozdílům. Při nabízení vhodného zaměstnání je nutné s těmito rozdíly pracovat.

Je v regionu dost pracovních možností pro zdravotně či jinak hendikepované občany? Kde a v jakých oborech mohou pracovat?
Díky zákonné úpravě podporující zaměstnávání OZP se poměrně dobře daří tyto uchazeče umísťovat. Je však třeba si uvědomit, že škála možných handicapů je velmi široká a ke každému uchazeči s postižením je třeba přistupovat individuálně a hledat práci „na míru“. Pro osoby se zdravotním postižením eviduje ÚP v našem okrese celkem 54 zaměstnavatelů, kteří zde mají přímo sídlo a své provozovny. S těmito zaměstnavateli ÚP úzce spolupracuje, má přehled o počtech zaměstnaných osob, neboť na každého hendikepovaného zaměstnance po splnění zákonných podmínek vyplácí zaměstnavateli příspěvek na mzdu. K dnešnímu dni evidujeme zhruba 454 takto zaměstnaných osob. Další zaměstnavatelé jsou ti, kteří zde mají své provozovny, ale sídlo mají v jiném regionu.  V tomto případě jde odhadem o dalších asi 800 až 900 obsazených pracovních míst. Většinou v profesích dělník, strážný, šička, pracovník v zemědělství, domácí pracovník v různých oborech, výjimkou nejsou ani administrativní pracovníci či účetní. Zákon o zaměstnanosti navíc ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Co vás jako ředitele ÚP v souvislosti s trhem práce a nezaměstnaností nejvíce trápí?
Nedostatek řemeslníků a skutečnost, že se do škol na tyto obory hlásí málo žáků.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama