Středa

29. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Distanční výuka prohloubila rozdíly mezi žáky, shodli se učitelé

14. 1. 2022

page.Name
Přechod žáků základních škol na školy střední, otázku náplně vzdělávacích programů v matematice nebo přípravu na přijímací zkoušky řešili při setkání v Národním domě v Trutnově učitelé matematiky ze zdejších základních a středních škol. Setkání se konalo v rámci projektu na podporu vzdělávání Místní akční plán Trutnovsko II. Zorganizovala ho Místní akční skupina Království - Jestřebí hory.

Zástupci Obchodní akademie, gymnázií z Trutnova i Úpice, České lesnické akademie společně s matematikáři z trutnovských základních škol Mládežnická, Frimla, Komenského a Náchodská, ale také ze ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Radvanice a ZŠ Malé Svatoňovice vedli debatu nad třemi okruhy témat.

První okruh se týkal přechodu žáků z 2. na 3. stupeň vzdělávání. Zde se středoškolští učitelé pozastavili nad tím, jak distanční výuka výrazně zasáhla do znalostí čerstvých prváků. Učitelé základních škol v debatě zdůraznili, že při on line výuce byla zvlášť při testování či zpracovávání domácích prací často nápomocna rodina dítěte a hodnocení takové práce bylo velmi obtížné. Distanční výuka také velmi prohloubila rozdíly mezi žáky s dobrým a podnětným rodinným zázemím a těmi ostatními, kteří takovou možnost neměli.

Zazněl také povzdech některých učitelů 2. stupně ZŠ, že počet hodin matematiky se oproti dřívějšku snížil (jde o vliv nových Rámcových vzdělávacích programů - RVP, podle kterých se snížila povinná minimální dotace počtu hodin matematiky). Zatímco na některých základních školách v okrese mají v každém ročníku na druhém stupni 5 hodin matematiky týdně, na jiných ZŠ v okrese Trutnov jsou jen 4 hodiny nebo v některých ročnících 4 a v některých 5 hodin týdně. Podle učitelů tak dochází vlivem sníženého počtu hodin k nemožnosti dobře učivo procvičit a fixovat. Záleží přitom na každé škole, kolik hodin matematiky z takzvaných disponibilních hodin na tento předmět přidá.

Nutno ještě podotknout, že ve všech základních školách, jejichž zástupci byli na setkání matematikářů, je z disponibilních hodin matematice přidáno. Podle RVP pro základní vzdělávání v ČR je totiž povinných pro 6. - 9. třídu pouhých 15 hodin v týdnu, rozumějme například 3 hodiny v šestém ročníku, čtyři hodiny v sedmém a stejný počet v osmé a deváté třídě. Poměrně velká diskuse proběhla o náplni výuky v 9. ročníku a o přípravě dětí na přijímací zkoušky z matematiky. Většina přítomných kantorů tohoto předmětu se vyjádřila, že kvůli lepšímu přechodu ze ZŠ na SŠ zařazují do výuky i učivo, které není v RVP pro základní školy. Příkladem jsou lomené výrazy, goniometrické funkce nebo kvadratická funkce či kvadratická rovnice. Kolegové ze středních škol by z těchto témat preferovali goniometrické funkce, které při přechodu na SŠ potřebují žáci při fyzice. Ostatní podle jejich slov jsou schopni se studenty probrat od začátku a případná neznalost těchto témat při přechodu na střední školu nevadí. Od nových studentů očekávají z učiva hlavně znalost základních početních operací s desetinnými čísly, zlomky, trojčlenku nebo procenta, ale také práci s mocninami (zmíněna byla například všeobecná malá znalost žáků u druhé mocniny dvojčlenu, čili známé vzorečky (a+b) či (a-b) na druhou).

Za velmi podstatné pro další studium kantoři SŠ uvedli také schopnost dětí učit se a mít určité studijní nasazení a pracovitost, které mnohdy u svých nových studentů postrádají. Matematikáři ze základních škol se v této souvislosti pozastavili ale nad tím, jací žáci s nízkým studijním potenciálem (špatné známky ze ZŠ a malý počet bodů z přijímacího testu) jsou na střední školy v okrese Trutnov přijímáni. Žáci s trojkou z matematiky nebývají výjimkou a zazněl i příklad žáka přijatého na SŠ s maturitou s dostatečnou z matematiky.

Učitelé se shodli na tom, že na žáky jsou v devátém ročníku kladeny velké požadavky, mají mnoho hodin v rozvrhu a někteří se ještě snaží navíc chystat na přijímací testy. Připravují se buď se svými učiteli (z fóra zazněly různé formy přípravy: doučování, půlené hodiny, hodina navíc v rozvrhu jednou za dva týdny či příprava práce pro takové žáky na doma navíc) nebo formou placených kroužků.

Na závěr setkání se rozběhla diskuse o tom, jaké formy vnitřní diferenciace studentů a žáků volí na trutnovských ZŠ a SŠ školy tak, aby jim se studiem matematiky ještě více pomohly. Od zástupců středních škol zaznělo například vytváření menších skupin studentů (buď v rámci ročníku nebo vyloženě půlení jedné třídy), dále na ZŠ půlení hodin (oproti jinému předmětu) s cílem snížit aspoň na jednu hodinu týdně počet žáků ve skupině až po vytváření matematických skupin žáků dle výkonnosti a rychlosti počítání. Diskuse se rozvinula i nad tématem, zda raději volit homogenní skupiny (stejně nadaní žáci na matematiku) nebo spíše heterogenní, tedy s dobrými i horšími počtáři.

Na závěr setkání se učitelé matematiky shodli na potřebnosti výměny zkušeností a informací a dohodli se na dalším setkání. Zvolena byla prozatím frekvence jednou ročně, přičemž prostředníkem komunikace se stal hostitel prvního setkání kantorů vyučujících matematiku, Místní akční skupina Království - Jestřebí hory.

Mgr. Zuzana Růžičková
metodik a vyučující matematiky na ZŠ