Pondělí

27. května 2024

Nyní

16°

Zítra

16°

Svátek má

Z Hitachi ABB Power Grids se stává Hitachi Energy

12. 11. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Společnost Hitachi ABB Power Grids pokračuje ve své transformaci a od 1. listopadu začíná fungovat pod názvem Hitachi Energy. Ke změně dochází v souvislosti s dlouhodobým strategickým rozhodnutím společnosti ABB zaměřit se na digitalizaci a robotizaci v průmyslu a opustit segment energetiky. Divize energetiky přešla do vlastnictví společnosti Hitachi, která je naopak lídrem v této oblasti. Díky této akvizici získala přístup k dalším trhům a rozšířila své portfolio výrobků.

Symbolika názvu Hitachi Energy

„Působíme v segmentu, který se v současné době významně mění a my do něj chceme vnést, obrazně řečeno, novou energii. Znamená to rychle reagovat jak na probíhající změny, tak na požadavky trhu, jenž se stále více zaměřuje na zelenou energii a alternativní zdroje energie,“ uvedla Markéta Pechová, ředitelka výrobního závodu Hitachi Energy v Trutnově. Tomu odpovídá i nové logo společnosti v černé, bílé a červené barvě. Právě ona červená barva symbolizuje sílu energie a dynamiku, kterou společnost přináší.

Co vše změna přináší?

Společnost Hitachi Energy Ltd. byla formálně zaregistrována 30. června 2021. V současné době dochází ke změně názvu na celém světě s výjimkou Číny, kde dojde k přechodu později. Hitachi Ltd. má ve společném podniku, který začal fungovat 1. července 2020, podíl 80,1 %, zbývající podíl vlastní společnost ABB Ltd.

Výhody

„Přechodem k Hitachi se stáváme součástí společnosti, specializující se na energetiku, což nám umožní dále rozvíjet naše energetické portfolio výrobků, služeb a řešení,“ uvedla Markéta Pechová. Zároveň dodala, že cílem Hitachi Energy je udržet si pozici špičkové jednotky v oblasti automatizace energetických sítí a nadále zůstat klíčovým dodavatelem pro partnerské jednotky v Evropě a zákazníky na českém trhu.

Postupná integrace

Začleňování do korporátní struktury Hitachi probíhá postupně, aby byla zachována kontinuita činnosti. Ze stejného důvodu se nemění vedení firmy, a to jak na globální, tak lokální úrovni. Neočekávají se ani zásadní změny ve výrobním programu. Ty budou, stejně jako doposud, vyvolávány potřebami trhu a zákazníků, nikoliv přechodem k Hitachi.

V Trutnově budou nadále působit tři jednotky. Lokální jednotka v souladu se svým názvem zajišťuje dodávky pro zákazníky v ČR. Operační centrum se svými více než šedesáti technickými pracovníky si zachová svou funkci „centrálního mozku“ inženýrinku a centra s potřebnými technickými kompetencemi. Třetí, personálně největší jednotkou, je výroba rozváděčů, úzce spolupracující s inženýrinkem a primárně orientovaná na exportní dodávky.

Nemění se ani zaměření na udržitelné zdroje energie, plně v souladu s celosvětovým trendem. Zatím nejvýznamnějším projektem v této oblasti byla dodávka rozváděčů pro Hornsea 2. Jedná se o největší světovou větrnou farmu u pobřeží Velké Británie o rozloze 462 km2 a s výkonem 1,3 GW, která zásobuje elektřinou více než 1,3 milionu britských domácností.

Rozšíření portfolia a nová pracovní místa

V nejbližší době trutnovský závod připravuje rozšíření výrobního portfolia o rozváděče pro komunikaci, určené pro sekundární distribuci. Tento krok bude spojen s přestavbou uvnitř závodu a s náborem nových zaměstnanců pro výrobu a testování.

Budoucí výzvy

Celosvětově je stále větší pozornost věnována udržitelné budoucnosti. V segmentu energetiky to znamená nutnost zapojit do přenosové a distribuční sítě obnovitelné zdroje energie, zejména solární a větrné energie. Využívání obnovitelných zdrojů s sebou přináší velkou výzvu: bude nutné si poradit s nepravidelností dodávek energie z těchto zdrojů a najít vhodné řešení, které zajistí stabilitu dodávek energie. Jako ideální se nyní jeví kombinace úložišť a systémů, umožňujících využívat uloženou energii později, dle potřeby. „Využívání obnovitelných zdrojů energie vyžaduje znalost situace v síti a dobré plánování spotřeby energie v dostatečném předstihu. K tomu je nezbytná rozsáhlá digitalizace sítě,“ dodává k tomuto tématu Markéta Pechová.

Markéta Pechová

ředitelka výrobního závodu Hitachi Energy v Trutnově

1. V čem podle vás spočívá hlavní přínos spojení se společností Hitachi pro vaši jednotku a region?
Japonské společnosti jsou známé svými metodami trvalého zvyšování kvality ve výrobě. Řada celosvětově používaných metod pochází právě z Japonska. V této oblasti vidím příležitost obohatit naše výrobní postupy. Regionální dopad bude v první řadě spojen se změnou názvu a loga společnosti. Od roku 1992 jsme v regionu působili pod značkou ABB a s touto značkou si nás lidé spojují. Budeme se tedy muset snažit, aby nás pod značkou Hitachi Energy v regionu vnímali minimálně stejně dobře.

2. Jaký je váš pohled na digitalizaci energetických sítí, která, jak v článku zaznělo, bude zcela nezbytná pro integraci obnovitelných zdrojů energie - proveditelnost, výzvy, připravenost apod.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu a tedy jejich častější začlenění do energetické sítě vidím z pohledu výrobce a dodavatele rozvoden samozřejmě jako velkou příležitost. Věřím, že budeme moci nabídnout své zkušenosti a služby k tomu, abychom nejen v České republice, ale i v jiných zemích pomohli naplnit cíle pro nízkouhlíkovou - dekarbonizovanou energii.

3. Jaký zajímavý projekt vaše jednotka momentálně realizuje/realizovala?
Velice zajímavým projektem je dodávka měřicích a komunikačních rozváděčů pro významnou českou distribuční společnost ČEZ distribuci. Jde o zcela nový typ výroby, který právě rozjíždíme. Rozváděče zákazníkovi umožní digitální sledování a vyhodnocování stavu v síti. Zakázku budeme postupně realizovat až do roku 2026 a plánujeme k tomu také posílit náš výrobní tým.

4. Společnost Hitachi usiluje o vytváření nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální hodnoty pro zákazníky. Co to bude pro vás a vaši jednotku znamenat?
Z pohledu naší jednotky očekávám větší podíl zakázek v oblasti obnovitelných zdrojů, kde budeme moci uplatnit naše kompetence a zkušenosti. V samotném výrobním závodě připravujeme projekt na instalaci solárních panelů na střechu závodu, abychom tak snížili spotřebu energie získávané z uhlí a zmenšili tím naši uhlíkovou stopu. Toto je jeden z konkrétních příkladů aplikace environmentálních hodnot v běžném provozu. 


Jan Nývlt

manažer operačního centra pro engineering

1. V čem podle vás spočívá hlavní přínos spojení se společností Hitachi pro vaši jednotku a region?
Za hlavní přínos pro naši jednotku považuji spojení se silným subjektem na trhu, za přínos pro region pak udržení schopnosti naší firmy nabízet atraktivní uplatnění v oboru v prostředí nadnárodní firmy.

2. Jaký je váš pohled na digitalizaci sítě, která, jak v článku zaznělo, bude zcela nezbytná pro integraci obnovitelných zdrojů energie - proveditelnost, výzvy, připravenost apod. Integrace různých zdrojů energie klade vysoké nároky na řízení celé sítě, spojené s přenosem velkého množství informací. Bez digitalizace není přenos velkého množství informací myslitelný. Dalším pozitivním efektem digitalizace je i úspora materiálu, kabeláže apod.

3. Jaký zajímavý projekt vaše jednotka momentálně realizuje či realizovala?
Za zajímavé projekty považuji zakázky spojené s realizací větrných elektráren budovaných na moři. Tyto projekty kladou velké nároky např. na oblast IT a kybernetické bezpečnosti, na důsledné testování v závodě či na včasnost realizace ve všech etapách projektu. Ve fázi uvádění do provozu jsou tyto projekty velmi zajímavé i pro naše pracovníky.

4. Společnost Hitachi usiluje o vytváření nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální hodnoty pro zákazníky. Co to bude pro vás a vaši jednotku znamenat?
Osobně vítám, že společnost Hitachi, obdobně jako dříve společnost ABB, klade důraz právě na tyto hodnoty. Myslím, že usilovat o tyto hodnoty je prospěšné jak pro zákazníky, tak pro náš podnik a jeho zaměstnance a pro společnost obecně.

Marek Fiala

obchodní ředitel, Hitachi Energy Česká republika

1. V čem podle vás spočívá hlavní přínos spojení se společností Hitachi pro vaši jednotku a region?
Jedná se o spojení, ve které společnost Hitachi vidí budoucnost a chce ji nadále intenzivně rozvíjet. Již nyní pracujeme na řadě synergických projektů a vzájemné spolupráci s dalšími subjekty Hitachi (Hitachi Vantara, Hitachi Europe, Hitachi Rail).

2. Jaký je váš pohled na digitalizaci sítě, která, jak v článku zaznělo, bude zcela nezbytná pro integraci obnovitelných zdrojů energie?
Energetický sektor nyní stojí před nelehkým úkolem, jímž je dekarbonizace výroby elektrické energie a přechod na bezemisní způsob. Základem pro přechod k decentralizované výrobě a využití digitálních technologií je podle našeho názoru nová strategie pro provoz, rozvoj a především rovnováhu přenosové a distribuční soustavy. Společnost Hitachi již dnes disponuje řadou řešení, která tento přechod umožní, např. bateriové systémy pro uchovávání elektrické energie, systémy pro integraci a řízení obnovitelných zdrojů, komunikační systémy pro přenos klíčových dat atd.

3. Jaký zajímavý projekt vaše jednotka momentálně realizuje či realizovala?
Rád bych zmínil projekt dodávky bateriového úložiště, tvořícího součást infrastruktury pro bezemisní nabíjení elektromobilů v lokalitě Vestec. Podstatnou část projektu tvoří unikátní bateriové úložiště o výkonu 280 kW a kapacitě 274 kWh s možností ostrovního provozu.

4. Společnost Hitachi usiluje o vytváření nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální hodnoty pro zákazníky. Co to bude pro vás a vaši jednotku znamenat?
Usilujeme o to, abychom prostřednictvím našich technologií umožnili transformaci energetického systému tak, aby byl udržitelný, flexibilní a bezpečný pro dnešní i budoucí generace.